Hur optioner fungerar

Ordet “option” kommer från engelskan och betyder “val”. Denna artikel beskriver en sorts option, den mest köpta på marknaden, den så kallade “long call” optionen.

En option är ett så kallat derivat finansinstrument. Derivata finansinstruments pris härleds från dess underliggande investeringsprodukts pris (till exempel aktier, handelsvaror, ädelmetaller, valutor och så vidare). Om köparen av en option tror på en ökning i den underliggande investeringsproduktens pris kommer han/hon att köpa en option som ger honom/henne rätten att köpa den underliggande produktens för ett pris som han/hon tror kommer ligga under produktens faktiska pris vid utförandedatum. En köpoption i aktier ger köparen rätten att köpa aktier i ett visst företag vid ett visst datum i framtiden, för ett vid optionsköpet förutbestämt pris. Logiken är att om detta pris är lägre än det rådande marknadspriset vid köp, så kommer köparen att sälja sina optioner till marknadspriset. Han eller hon kommer då att ha ett positivt kassaflöde vid köpdatumet, då optionerna köpts för ett lägre pris än vad de sålts för. Det finns fyra olika sorters optioner vilket beskrivs här, nämligen long call, long put, short call och short put.

Optioners egentliga samhällsnytta består i möjliggörandet av hedgning, det vill säga säkring. Om ett företag (eller en privatperson) är ägare av stora mänger av en viss handelsvara och befruktar ett sjunkande marknadspris över en längre tidshorisont på grund av makroekonomiska eller andra relevanta utvecklingar, kan företaget eller han/hon använda optioner för att säkra sig mot ett sjunkande pris (nämligen genom köp av så kallade “long put” optioner, som inte beskrivs i denna artikel). Dock används optioner också ofta av spekulanter, som egentligen endast vadslår på en underliggande investeringsprodukts framtida pris, med mer eller mindre tveksam teknisk analys som beslutsunderlag. Det är när lekmän dras in i spekulantskaran tack vare mäklares attraktiva PR som beskriver optioner i denna mening som “investeringar”, som de riskerar att förlora hela sin investering.

Många pratar i dag om optioner och till och med småsparare och lekmän har fått upp ögonen för denna form av investering (vadslagning). Att köpa en option innebär att vadslå om att en produkts pris kommer att öka eller sjunka. Optioners stora tilldragningskraft som investeringsform må ligga i chansen de möjliggör att tjäna stora pengar. Finansmäklare torde ha dragit nytta utav denna chans och förskönat den så mycket som möjligt på de stora möjliga förlusternas bekostnad. Över optioners användning för lekmän består ett varningens tecken.

marinate