Upplupna inkomster och förutbetalda kostnader

Denna artikel behandlar två koncept som motspeglar varandra inom bokföring. För att förstå artikeln förutsätts en allmän förståelse av dubbel bokföring samt av balans- och resultaträkning.

De flesta bokföringsregelverk förutsätter i dag en periodisering av inkomster och kostnader, exempelvis ska en kostnad tillfalla perioden i vilken den tillkommit för att producera produkter. Huruvida en hyra betalas samma bokföringsperiod som den tillfaller eller inte är alltså irrelevant, den måste alltid bokas som en kostnad för perioden i fråga.

Upplupna inkomster

Ordet upplupen är egentligen en gammaldags form av ordet upplöpt. Om ett företag hyr ut lokaler som en del av dess affärsverksamhet men det har enats med hyresgästen om att motta hyresbeloppet i en senare period, kommer det att ha en inkomst men inte ett kassaflöde i perioden i fråga. Detta bokförs med bokförinsposten “upplupna inkomster – hyresinkomst”.

Upplupna kostnader

På motsatta sida står hyresgästen som (om den bokför) måste bokföra en upplupen kostnad för hyran (som den enbart kommer att betala i en senare period). Detta bokförs med bokföringsposten “hyreskostnad – upplupna kostnader”.

Förutbetalda inkomster

Om ett företag hyr ut lokaler men det har enats med hyresgästen om att motta hyresbeloppet i en tidigare period än den som den faktiskt hyr ut lokalen i, kommer det att ha ett kassaflöde men inte en inkomst i perioden det mottar hyresbeloppet. Detta bokförs med bokföringsposten “kassa – förutbetalda inkomster”.

Förutbetalda kostnader

Hyresgästen måste i detta fall bokföra en förutbetald kostnad för hyran om det är ett företag som bokför (eftersom denne kommer göra anspråk på lokalerna i en senare period för att producera produkter). Detta bokförs med bokföringsposten “förutbetalda kostnader – kassa”.

En annan möjlig transaktion som berör detta ämne är när en gäldenär betalar borgenären ränta på sin obligation i för- respektive i efterskott. Prova att skapa de tillhörande bokföringsposterna!

marinate