Företag med negativt eget kapital som investeringsobjekt

I vanliga fall investerar man i aktier i ett företag med positivt eget kapital. Det egna kapitalet som skillnad mellan tillgångar och skulder är inget annat än (ett oprecist) nuvärde på företagets framtida kassaflöden. Vore detta nuvärde tillförlitligt skulle aktieanalytiker inte ha något jobb att göra: företagets värde skulle redan vara synbart i bokföringen! Det är bokföringsstandards som bland annat försiktighetsprincipen samt efterföljande värdering till historiska anskaffningskostnader som gör att bokföringen aldrig kommer att visa ett företags verkliga värde.

Men hur ser det ut om ett företag har negativt eget kapital? Det måste ju betyda att det – i alla fall på ett ungefär – har ett negativt framtida kassaflöde.

Det gäller att förstå att negativt eget kapital oftast härrör från sättet att bokföra förluster som företaget gjort i det förflutna. Om detta inte är fallet är det en tydlig signal på insolvens, eftersom det betyder att företaget – under dagens läge – inte kan betala tillbaka alla sina skulder. Och mycket riktigt är negativt eget kapital en varningssignal för investerare. Att göra en värdering för ett sådant företag kan bli något spekulativt – då man inte har ett positivt eget kapital som basvärde.

Här finns mer om ämnet.

marinate