Värdering av Goodwill

Goodwill kan definieras som den summa ett företag är värt exklusive dess bokföringsmässiga verkliga värde. Denna artikel ger läsaren en introduktion till ämnesområdet Goodwill Accounting och beskriver de två kronologiskt senaste metoderna enligt IFRS vad gäller efterföljande värdering. En kort introduktion om vad goodwill är hittas här.

Originär och derivativ goodwill

Den goodwill ett företag själv bygger upp kan man spåra till synergieffekter mellan dess olika tillgångar. Denna får ett företag inte kapitalisera i sin balansräkning eftersom det förmodligen allt för ofta hade lett till en villkorlig uppskattning av företagets värde av företagets egna styrelse. Det är först när det finns en köpare som ett pris för själva företaget anslås och detta pris anses följdriktigt vara företagets värde. Den goodwill som kapitaliseras vid företagsförvärv kallas derivativ goodwill, oftast endast goodwill.

Efterföljande värdering av goodwill

Fram till 2004 skrev man av goodwill med logiken att matcha inkomsten som resulteras av företagsförvärvet med den kapitaliserade goodwill-summan. Denna logik är förståelig och man kan jämföra den med avskrivning av maskiner: genom nyttjandet av dessa uppstår en värdeminskning som ska bokföras som en kostnad eftersom den uppstått för att generera inkomst. Frågan förblir dock om goodwill-värdet nödvändigtvis måste minska, eller om det till och med är möjligt att den ökar med tiden som resultat av löpande investeringar i humankapital och tack vare synergier som växer med tiden.

Från och med 2004 undersöker man om goodwill-värdet har minskat, och genomför vid jakande en nedskrivning. Man utgår alltså från att inkomsterna från förvärvet kan strömma “för evigt”. Denna lösning är logiskt starkare, men frågan är om inte goodwill blir en mer villkorlig position eftersom företagsledningens bedömningar vad gäller dess värde spelar en stor roll.

marinate